Stadgar för SWF  kortfattat

Ändamål och målsättning

Svenska Whisky Förbundet (SWF) är en sammanslutning av klubbar och föreningar

SWF skall skapa mervärde för medlemmar genom att:

  • Skapa erfarenhets- och informationsutbyte mellan klubbarna
  • Anordna ett Convention per år med bl a whiskyprovning.
  • Ge enskild föreningsmedlem möjlighet att deltaga i annan förenings provning.
  • Samarbete beträffande provningsledare, helst från Skottland.
  • Påverka lokala representanter för whiskyindustrin
  • Främja whiskyintresset i Sverige
  • Stötta nya föreningar med råd

Verksamhet

SWF ska driva sin verksamhet I första hand genom hemsida och årligt Convention.
Verksamheten skall drivas med så liten byråkrati som möjligt och vara kostnadseffektiv.

Medlemmar

Medlemmar i SWF utgörs av antagna klubbar enligt nedan kriterier och som betalt årsavgift

Kriterier för medlemskap i kort är att klubben har:
- Namngiven ledare och kontaktperson med mail och telefon

- Medlemslista inom klubben med adresser (mail)
- Regelbundna seriösa möten som bör innebära provning

Årsmöte

Årsmöte skall hållas en gång per år, i första hand i samband med Convention.
Kallelse ska ske senast 30 dagar före mötet.

På årsmötet skall förutom sedvanliga val av funktionärer och ekonomisk redovisning
även motioner avhandlas och minst en dram av hög kvalitet avnjutas.

Verksamhetsår är kalenderhalvår, d v s 1 juli – 30 juni.

Styrelse

SWF´s styrelse besående av minst fyra och högst sex ledamöter.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare.
Föreningens firma tecknas av två ledamöter i förening.
Styrelsefunktionärer väljes normalt på två år

 

Förbundets fullständiga stadgar finns att läsa i bifogad PDF-fil. Du behöver en aktiverad PDF-läsare. Om inte ladda ner från Adobe

SWF Stadgar